Dicle Üniversitesi

Öğrenci


Dicle Üniversitesi Yüksek Lisans
Genel - Üniversite Genel

Dicle Üniversitesi Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

1. Adayların, tezli yüksek programına başvurabilmesi için, önkoşul belirtilmemişse, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.

3. Başvuracak adayların, ilgili ALES puan türünden en az 60 standart puana sahip olmaları gerekir.         (2007 Sonbahar dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.)

4. Adayların, ÜDS veya KPDS sınavlarından en az 45 standart puan almaları gerekir. (Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça Dillerinden birinden)

5. Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı ile Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dallarından başvuracak adayların, ikinci yabancı dilden aldıkları 45 puanın yanı sıra, kendi alanlarında da ÜDS veya KPDS sınavlarından en az 65 puan alma şartı aranır. Bu puan baraj olup başarı notu hesaplamasına dahil değildir.

6. Adayların, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noterden vekâletle başvurmaları gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

7. Adaylar birden fazla programa müracaat edemezler.

8. Başvuracak adayların herhangi bir lisansüstü (tezli-tezsiz yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) programına kayıtlı olmamaları gerekmektedir.

9. Lisans ve / veya yüksek lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler

1. Adayın başvuracağı programı belirten dilekçe (Enstitüden temin edilecek),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

3. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,

4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi,

5. ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin fotokopisi,

6. 1 adet fotoğraf,

7. ÜNİP Programı kapsamında başvuracak adayların öğretim elemanı olduklarına dair kurumlarından alacakları onaylı belge.

8. Başvuru için 30 TL’nin Vakıflar Bankası Diyarbakır Şubesindeki 7294514294 Nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz.

Tezli Yüksek lisans Programları için Değerlendirme Esasları

Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.

İlgili ALES puanının % 70’i

Lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si

Yabancı Dil Puanının % 10’u

toplanır ve kontenjan dahilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilir.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim-İş Eğitimi) Tezli Yüksek Lisans Değerlendirme Esasları

İlgili ALES puanının % 50’si

Lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si

Portfolyö incelemesi sonucunun % 20’si

Yabancı Dil Puanının % 10’u

toplanır ve kontenjan dahilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilir.

 

Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1. Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin edilecek),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

3. Transkriptin aslı veya onaylı örneği,

4. ALES belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

5. ÜDS veya KPDS Sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

6. T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,

7. 6 adet vesikalık fotoğraf,

8. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,

9. 2010–2011 Öğretim yılı için Bakanlar Kurulunca belirlenecek  lisansüstü öğretim katkı payının birinci taksitinin, Dicle Üniversitesinin Garanti Bankasındaki 6298438 numaralı harçlar hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

 

 

 

 
You are here  :